Algemene Voorwaarden en Terms & Conditions Kim Buining

Algemene voorwaarden Kim Buining

Artikel 1 | Definities & algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:
 2. Kimbuining.com /ik/mijn: De LLC (in Nederland BV genoemd) Kim Buining LLC, gevestigd te Norman, Oklahoma.
 3. Jij/je/jou(w): De opdrachtgever, een natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die een Overeenkomst met Kim Buining is aangegaan of een offerte hier voor aanvraagt.
 4. Overeenkomst: De ondertekende offerte/opdrachtbevestiging, waarmee Kim Buining zich verplicht om werkzaamheden te verrichten op het gebied van training, coaching en workshop.
 5. Partijen/wij: Kim Buining en Opdrachtgever samen.
 6. Website: kimbuining.nl.
 7. Product(en): mijn praktische en doelgerichte socialmediaplanner.
 8. Klant: de ondernemer die via de webshop de socialmediaplanner wil aanschaffen/heeft aangeschaft.
 9. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
 10. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. We kunnen in onderling overleg nieuwe bepalingen opstellen.
 11. De voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere derde die bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 12. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over schriftelijk, wordt daar tevens mee bedoeld: per e-mail.

 

Artikel 2 | Identiteit Kim Buining

Kim Buining LLC

Postadres in Nederland: Hoofdstraat 34, 9528 PE Buinen

Adres in Amerika: 2005 Barrington Drive, 73071 Norman Oklahoma.

E-mailadres: info@kimbuining.com

bereikbaarheid: maandag – vrijdag van 09.00-10.00 uur

Ingeschreven in Norman Oklahoma.

 

Artikel 3 | Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, zodra ik een ondertekende offerte/opdrachtbevestiging van je heb ontvangen.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en aan het einde van de overeengekomen periode eindigt de Overeenkomst van rechtswege.
 3. Indien je het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard (oftewel: je wilt mijn gave socialmediaplanner kopen), dan bevestig ik direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 4. Ik zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data bij het tot stand komen van elektronische overeenkomsten. Ook zorg ik voor een veilige webomgeving en neem ik passende veiligheidsmaatregelen zodat jij veilig online kan betalen.
 5. Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

 

Artikel 4 | Prijzen en offertes

 1. Al mijn offertes zijn vrijblijvend en vervallen 10 dagen na offertedatum.
 2. Ik kan niet aan mijn offertes worden gehouden indien jij redelijkerwijs had moeten begrijpen dat de offerte een vergissing of verschrijving bevat.
 3. De overeengekomen prijs is zonder btw omdat Kim Buining LLC is gevestigd in Amerika.

 

Artikel 5 | Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Ik zal uiteraard mijn stinkende best doen om de Overeenkomst naar mijn beste inzicht en vermogen uitvoeren. Jouw resultaat = mijn resultaat. We gaan er samen vol voor!
 2. Met de uitvoering van de Overeenkomst neem ik een inspanningsverplichting op me en kan ik geen garanties bieden omtrent het behalen van het beoogde resultaat. Dit is immers afhankelijk van jouw inzet.
 3. Door Kim Buining opgegeven leverings- of oplevertermijnen, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 4. Om jou zo goed mogelijk te helpen kan ik bepaalde werkzaamheden door andere experts laten verrichten. Uiteraard zal ik je hierover altijd tijdig inlichten en verstrek ik geen gegevens zonder toestemming.
 5. Ik heb de mogelijkheid om coach- en adviesgesprekken middels ZOOM te laten plaats vinden. Indien je zelf een opname wilt dan mag je mij vooraf een link sturen. Als coachee verwacht ik van jou dat jij op de afgesproken tijd aanwezig bent. Mocht je later zijn dan wordt de verloren tijd niet ingehaald.
 6. Ik heb ten alle tijden het recht om vroegtuidig een overeenkomst te beeindigen als een van de volgende punten ter sprake komt: – een klant liegt of geen niet de volledige informatie over zijn of haar situatie, er is sprake van roddel in de groep over mij of andere deelnemers, opdrachten worden niet uitgevoerd, een klant gaat veelvuldig over grenzen heen en negeert afspraken. Ik behoud hierbij het recht om het volledige bedrag te factureren. Zonder korting.

 

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden op de door Kim Buining aangegeven wijze en binnen 7 dagen na factuurdatum en bij de eerste factuur: voor aanvang van de eerste coachcall.
 2. Indien ik dit nodig acht, kan ik gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen.
 3. Indien je niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn hebt betaald, verkeer je door dat enkele feit direct in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Ingeval van jouw verzuim kan ik over het niet/niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de verzuimdatum tot aan de dag van algehele voldoening. Daarnaast zal ik na 2 keer het niet betalen van de factuur jouw lidmaatschap voor de online omgeving tijdelijk stilzetten. Na de betaling krijg je weer onbeperkt toegang.
 4. Indien jij in verzuim bent of op andere wijze tekort geschoten is in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in dat geval minimaal 15% van het onderhavige factuurbedrag met een minimum van € 45,-.
 5. Kim Buining is gerechtigd elektronisch te factureren.

 

Artikel 7 | Tussentijdse beëindiging

 1. Het is Partijen niet toegestaan de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij sprake is van onvoorziene omstandigheden zoals bedoeld in artikel 5 punt 6.
 2. De in het vorige lid bedoelde onvoorziene omstandigheden dienen van dien aard te zijn dat van de Partij die een beroep op dit artikel doet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de instandhouding van de Overeenkomst tot het overeengekomen tijdstip niet mag verwachten.
 3. Indien jij de Overeenkomst tussentijds beëindigt, dan ben je de volgende kosten aan mij verschuldigd:
 4. Alle kosten die ik reeds heb gemaakt in het kader van de Overeenkomst; en
 5. 100% van de resterende overeengekomen vergoeding.
 6. In geval van opzegging ben je niet gerechtigd het reeds opgeleverde op enige wijze te gebruiken behalve als ik dit anders schriftelijk met jou overeenkom.
 7. Indien je voortijdig annuleert dan ben je de volledige aanbetaling aan mij verschuldigd en vervangen de overige deelname kosten.

 

Artikel 8 | Trainingen en workshops – annuleringen & betaling

 1. In afwijking van artikel 6 dient de factuur met betrekking tot een workshop/training betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de workshop/training
 2. Bij niet tijdige betaling van de factuur vervalt jouw plekje in de workshop/training
 3. Annuleringen voor een workshop/training dienen schriftelijk gedaan te worden en de volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:

 

Tijdstip van annulering Kosten voor Opdrachtgever
Binnen vijf dagen voor aanvang van de workshop/training 100% van de overeengekomen prijs
Vijf tot 14 dagen voor aanvang de workshop/training 50% van de overeengekomen prijs
Meer dan 14 dagen voor aanvang de workshop/training 25% van de overeengekomen prijs

 

 1. De door jou gemiste gesprekken kunnen niet ingehaald worden.
 2. Kom je te laat bij een afspraak online, dan wordt de oorspronkelijke afspraak niet met de vertragingstijd verlengd. Tevens kan de gemiste tijd niet worden ingehaald.

 

Artikel 9 | Annuleren van een coachingssessie

 1. Indien je onze afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert, of niet verschijnt bij de afspraak, dan ben je alsnog de overeengekomen kosten voor deze afspraak aan mij verschuldigd.
 2. Indien sprake is van overmacht mag ik onze afspraak wel annuleren en verplaatsen, zonder daarmee toerekenbaar tekort te schieten, naar een ander tijdstip.
 3. Afspraken worden ingepland, gewijzigd en geannuleerd door een mail te sturen naar team@kimbuining.com

 

Artikel 10 | De socialmediaplanner

 1. Het Product, mijn socialmediaplanner, is uitsluitend via mijn Website te bestellen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst aan Kim Buining kenbaar heeft gemaakt.
 3. Kim Buining dient de verzending van het Product met de grootst mogelijke zorg uit te (laten) voeren.
 4. De Klant is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico van de Klant. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 5. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op jou over op het moment waarop Producten in jouw macht worden gebracht.
 6. Mijn opgegeven levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen.
 7. Wanneer ik een leveringstermijn niet kan nakomen, zal ik jou hierover direct, schriftelijk informeren.
 8. Als jij mijn socialmediaplanner hebt besteld en deze bij jou is afgeleverd, heb jij 14 dagen te tijd om de socialmediaplanner terug te sturen. Tijdens deze 14 dagen behoor je zorgvuldig om te gaan met de socialmediaplanner en de verpakking. Jij mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat jij het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een fysieke winkel zou mogen doen. Je mag er nimmer op schrijven of anderszins bewerken.
 9. Als jij de socialmediaplanner terug wil sturen, dan dien jij dit per e-mail te melden aan mij. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de hiervoor bedoelde melding, dien jij de socialmediaplanner terug te zenden.
 10. Jij zendt de socialmediaplanner terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door mij verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 11. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige terug zenden van de socialmediaplanner ligt bij jou.
 12. Jij draagt zelf de kosten van het terugzenden van de socialemediaplanner.

Artikel 11 | Geheimhouding

 1. Wij zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie de is verkregen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Informatie heeft als vertrouwelijk te gelden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Enkel jouw persoonsgegevens gebruik ik om enkel mijn dienstverlening te optimaliseren. Ik houd mij aan de wettelijke regels omtrent de Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

 1. Ik ben tegenover jou slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien ik niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van de Overeenkomst, welke wel van hem verwacht had mogen worden.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kim Buining aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Kim Buining toegerekend kunnen worden;
 • De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 1. Mijn aansprakelijkheid, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het onderhavige eigen risico van Kim Buining.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die Kim Buining en Opdrachtgever voor de werkzaamheden in de Overeenkomst zijn overeengekomen.
 3. In afwijking van het vorige lid, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot de over de laatste drie maanden verschuldigde vergoeding.
 4. Ik ben ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ik ben uitgegaan van, door of vanwege jouw verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Tevens ben ik nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen: stagnatie in de geregelde gang van zaken in jouw onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van mijn werkzaamheden.
 6. Ik ben niet aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen of onrechtmatige daden van de door mij ingeschakelde derden noch voor schade die hiermee in verband staat. Ik zal de algemene voorwaarden van de door hem ingeschakelde derden aan je mogen tegenwerpen voor zover het de uitvoering van de Overeenkomst door deze derden betreft.
 7. Je vrijwaart mij voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
 8. Alle uitsluitingen en beperkingen van mijn aansprakelijkheid, lijdt slechts uitzondering ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Kim Buining.

 

Artikel 13 | Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan jou ter beschikking gestelde zaken berusten uitsluitend bij Kim Buining, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Ik verleen aan jou slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sub-licentieerbaar gebruiksrecht en het is niet toegestaan om documenten die verstrekt zijn voor coaching en/of trainingsdoeleinden te verstrekken aan derden, te publiceren noch te gebruiken voor elke vorm van commerciële doeleinden.
 2. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Kim Buining, reken ik drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schad
 3. Kim Buining behoudt zich het recht voor om alle aan de (uitvoering van de) Overeenkomst ten grondslag liggende zaken en ideeën zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden.

 

Artikel 14 | Klachtenprocedure

 1. Heb je klachten over mijn dienstverlening of over de factuur? Dan hoor ik dat graag binnen vijf werkdagen na voltooiing van de dienstverlening dan wel na ontvangen van de factuur.
 2. Indien ik je klacht niet tijdig heb ontvangen, dan geef je mij geen ruimte meer om adequaat op de klacht in te gaan en om te onderzoeken of er een oplossing mogelijk is.
 3. Het indienen van een klacht schort jouw betalingsverplichting overigens niet op.

 

Artikel 15 | Opschorting en ontbinding

 1. Kim Buining is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige ingebrekestelling te versturen en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien:
 2. je in gebreke bent met het (tijdig)nakomen van een verplichting uit de Overeenkomst;
 3. aannemelijk is dat je niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting aan Kim Buining zal (kunnen) voldoen;
 4. je in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op jou van toepassing is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is;
 5. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 6. Daarnaast ben ik bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden verlangd.
 7. Alle eventuele verplichtingen van jou aan Kim Buining worden na ontbinding onmiddellijk opeisbaar.
 8. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de al verrichte werkzaamheden onverminderd. Tevens heb ik de mogelijkheid om een vergoeding van jou te eisen voor schade, kosten, gederfde inkomsten en interesten veroorzaakt door jouw wanprestatie en de ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 16 | Overmacht

 1. Overmacht aan mijn zijde schort mijn (verdere) verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op, zolang de overmacht voortduurt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast wat daar over in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van de wil van Kim Buining onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor mijn risico behoort te komen. Ziekte, overlijden en/of arbeidsongeschiktheid van de persoon die de Overeenkomst uitvoert en derden welke bij de opdracht betrokken zijn, daaronder begrepen.
 3. Zodra zich bij Kim Buining een overmachtstoestand voordoet, meldt zij dat Opdrachtgever direct tenzij dat gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.
 4. Wanneer ik bij het intreden van de overmachtstoestand al gedeeltelijk aan mijn verplichtingen heb voldaan, ben ik gerechtigd het al uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.
 5. Wanneer de overmacht meer dan drie maanden voortduurt, hebben Partijen het recht de Overeenkomst per direct, en zonder rechterlijke tussenkomt of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

 

Artikel 17 | Slotbepaling

 1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien Kim Buining van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 3. De rechter van het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen, is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met de onderhavige Overeenkomst.
 4. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vorige lid zodra één van de Partijen dat stelt.
 5. Deze voorwaarden treden op 1 september 2017 in werking.

 

Tot zover de algemene voorwaarden. Eens met deze punten? Laten we gaan samenwerken!

 


General terms and conditions Kim Buining


Article 1 |
Definitions & General

 1. In these general terms and conditions (hereinafter “Terms”), the following definitions apply:
 2. Kimbuining.com/me/my: The LLC (called in the Netherlands BV) Kim Buining LLC, established in Norman, Oklahoma.
 3. Client/you/your: The client, a natural or legal person, acting in their profession or business, who have entered into an Agreement with Kim Buining or request a quote for this.
 4. Agreement: The signed quote / order confirmation, with which Kim Buining undertakes to perform work in the field of training, coaching, and workshop.
 5. Parties/we: Kim Buining and Client together.
 6. Website: kimbuining.nl.
 7. Product(s): the online courses I sell in my webshop.
 8. Customer: the entrepreneur who wants to purchase / has purchased my online courses via the webshop.
 9. Deviations from these conditions can only be agreed upon in writing and only apply to the Agreement in which these deviations have been made.
 10. If one or more provisions of these terms and conditions are invalid or are annulled through judicial intervention, the remaining provisions remain fully in force. We can draft new provisions in mutual consultation.
 11. The conditions also apply to any third party who is involved in the implementation of the Agreement or who is or may be liable in connection therewith.
 12. Whatever is referred to in writing in these terms and conditions also means by e-mail.


Article 2 | Identity Kim Buining

Kim Buining LLC

Postal address in the Netherlands: Hoofdstraat 34, 9528 PE Buinen

Address in USA: 2005 Barrington Drive, 73071 Norman Oklahoma.

Email address: info@kimbuining.com

Accessibility: Monday – Friday from 9 a.m. to 10 a.m.

Registered in Norman Oklahoma.


Article 3 | Concluding the Agreement

 1. The Agreement is concluded, subject to the provisions of paragraph 3, as soon as I have received a signed quote / order confirmation from you.
 2. The Agreement is entered into for a definite period of time and the Agreement ends by operation of law at the end of the agreed period.
 3. If you have accepted the offer electronically (in other words: you want to purchase my online course(s)), I will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer by electronic means.
 4. I provide appropriate technical and organizational measures to protect the electronic transfer of data when electronic agreements are established. I also ensure a safe web environment and I take appropriate security measures to ensure safe payment online.
 5. All agreements are entered into under the condition precedent of sufficient availability of the relevant Products.


Article 4 | Prices and quotes

 1. All my quotations are without obligation and expire 10 days after the quotation date.
 2. I cannot be held to my quotes if you should reasonably have understood that the quotation contains a mistake or error.
 3. The agreed price is without VAT.  Tax is calculated in accordance with state rules.


Article 5 | Implementation of the Agreement

 1. I will of course do my best to implement the Agreement to the best of my knowledge and ability. Your result = my result. Let’s do this together!
 2. By implementing the Agreement, I take on an obligation of effort and I cannot offer any guarantees regarding the achievement of the intended result. After all, this depends on your commitment.
 3. Delivery or delivery periods stated by Kim Buining can never be regarded as deadlines.
 4. To help you in the best possible way, I may outsource certain tasks to other experts. I will of course always inform you about this on time and I will not provide any data without permission.
 5. I have the option of using ZOOM for coaching sessions and advisory discussions. If you want a recording of the ZOOM meeting yourself, you can send me a link in advance. As a coachee, I expect you to be present at the agreed time. If you start later, the lost time will not be made up.
 6. I always have the right to prematurely terminate an agreement if one of the following points is raised:
  1. A client lies or does not provide complete information about their situation;
  2. There is gossip in the group about me or other participants;
  3. Assignments are not carried out;
  4. A client frequently crosses boundaries and ignores agreements.

I hereby retain the right to invoice the full amount. Without discount.


Article 6 | Terms of payment

 1. Payment must be made in the manner indicated by Kim Buining and within 7 days after the invoice date and with the first invoice: before the start of the first coaching call.
 2. If I deem it necessary, I can demand full or partial payment of the agreed price in advance.
 3. If you have not paid within the period referred to in the previous paragraph, you will immediately be in default due to that single fact, without any reminder or notice of default being required. In the event of a default, I can charge the statutory interest on the amount not paid or not paid on time, starting from the date of default until the date of full payment. In addition, I will temporarily suspend your membership for the online environment after not paying the invoice twice. Your unlimited access will be restored after payment.
 4. If you are in default or have otherwise failed to meet one or more of your obligations, then all costs incurred for obtaining a settlement in and out of court are for your account.
 5. Kim Buining is entitled to invoice electronically.


Article 7 | Interim termination

 1. The Parties are not permitted to terminate the Agreement prematurely, unless there are unforeseen circumstances as referred to in article 5, paragraph 6.
 2. The unforeseen circumstances referred to in the previous paragraph must be of such a nature that the party relying on this article may not expect the continuation of the Agreement until the agreed time on grounds of reasonableness and fairness.
 3. If you terminate the Agreement prematurely, you owe me the following costs:
  1. All costs that I have already incurred under the Agreement; and
  2. Costs arising from any cancellation of third parties engaged; and
  3. The full down payment (from 1 February 2019, each new coachee pays 10% of the training costs in advance after signing the agreement).
  4. 100% of the remaining agreed fee.
 1. In case of cancellation you are not entitled to use what has already been delivered in any way unless I agree otherwise with you in writing.
 2. If you cancel prematurely, then you owe me the full down payment. Other participation costs will be lapsed.


Article 8 | Training and workshops – cancellations & payment

 1. Contrary to Article 6, the invoice for a workshop/training must be paid within 14 days after the invoice date, but no later than five days before the start of the workshop/training.
 2. If the invoice is not paid on time, your place in the workshop /training will be canceled.
 3. Cancellations for a workshop/training must be done in writing and the following cancellation conditions apply:

Time of cancellation                                                      Costs for Client

Within five days before the start of the                              100% of the agreed price
workshop / training

Five to 14 days before the start of the                                50% of the agreed price
workshop / training

More than 14 days before the start of the                         25% of the agreed price
workshop / training

 1. The calls you missed cannot be made up.
 2. If you arrive late for an online appointment, the original appointment will not be extended by the delay time. The missed time also cannot be rearranged.


Article 9 | Canceling a coaching session

 1. If you cancel our appointment within 24 hours before the relevant appointment, or do not appear at the appointment, you still owe me the agreed costs for this appointment.
 2. In case of force majeure, I may cancel and reschedule our appointment, without being considered failing to adhere to my obligations.
 3. Appointments are scheduled, changed, and canceled by sending an email to team@kimbuining.com


Article 10 | Confidentiality

 1. We are both obliged to maintain the confidentiality of all confidential information obtained during the implementation of the Agreement.
 2. Information is to be considered confidential, unless explicitly stated otherwise in writing or if this results from the nature of the information.
 3. I only use your personal data to only optimize my services. I adhere to the legal rules regarding the Protection of Personal Data.
   

Article 11 | Liability

 1. I am only liable to you for direct damage as a result of a serious attributable shortcoming in the implementation of the Agreement. This is the case if I have not taken the necessary care and expertise to implement the Agreement, which could have been expected of me.
 1. Direct damage is exclusively understood to mean:
  • The reasonable costs for determining the cause and extent of the direct damage;
  • Any reasonable costs incurred to ensure that Kim Buining’s poor performance complies with the Agreement, unless these cannot be attributed to Kim Buining;
  • The reasonable costs incurred to prevent or limit damage, insofar as you can demonstrate that these costs have led to the limitation of direct damage.
 1. My liability, insofar as it is covered by my liability insurance, is limited to the amount that is paid out in the context of the professional/corporate liability insurance in the relevant case, plus the present deductible of Kim Buining.
 2. In case the insurer does not pay out or the damage is not covered by the insurance, my liability is limited to a maximum of the amount that Kim Buining and the Client have agreed upon for the work in accordance with the Agreement.
 3. Contrary to the previous paragraph, in the case of an Agreement with a duration of more than six months, liability is limited to the compensation due over the last three months.
 4. I am also not liable for damage, of any nature whatsoever, caused by my assumption of incorrect and/or incomplete information provided by or on behalf of you.
 5. I am also never liable for indirect damage, including: stagnation in the regular course of affairs in your company, loss of profit, missed savings and consequential damage, in any way related to, or caused by, the performance of my work.
 6. I am not liable for any shortcomings or unlawful acts of the third parties that I hired, nor for damage related to this. I will be able to object to the general terms and conditions of the third parties I hired insofar as it concerns the implementation of the Agreement by these third parties.
 7. You indemnify me against all claims from third parties for damage that occurred in connection with the implementation of the Agreement.
 8. All exclusions and limitations of my liability will only be allowed in the event of intent or deliberate recklessness on the part of Kim Buining.


Article 12 | Intellectual property

 1. All intellectual property rights on the materials developed or made available to you under the Agreement rest exclusively with Kim Buining, her licensors or her suppliers. I only grant you a right of use that is non-exclusive, non-transferable right to third parties, and non-sublicensable and it is not permitted to provide, publish or use any of the documents provided for coaching and/or training purposes to third parties or for any form of commercial purposes.
 2. In the event of infringement of the copyright and/or rights relating to personality of Kim Buining, charge three times the usual license fee, to compensate for the damage suffered.
 3. Kim Buining reserves the right to use and/or exploit all items and ideas underlying the (implementation of the) Agreement for any other purpose without limitation, either for herself or for third parties.


Article 13 | Complaints procedure

 1. If you have complaints about my services or the invoice, I would like to hear them within five working days after completion of the service or after receiving the invoice.
 2. If I have not received your complaint in time, you impede my ability to adequately respond to the complaint and to investigate whether a solution is possible.
 3. Submitting a complaint does not suspend your payment obligation.


Article 14 | Suspension and termination

 1. Kim Buining is entitled to suspend compliance with all its obligations or to dissolve the Agreement, without sending any notice of default and without being obliged to pay any compensation if:
  1. you are in default of (timely) compliance with an obligation under the Agreement;
  2. it is plausible that you will not, not fully, and /or not timely fulfill an obligation to Kim Buining;
  3. you have been declared bankrupt, placed under guardianship, have received a moratorium on payments or the statutory debt rescheduling act has been declared applicable to you, or a request has been made for this;
  4. Suspension and dissolution are only permitted insofar as the shortcoming justifies it.
 1. In addition, I am authorized to dissolve the Agreement (or cause it to be dissolved) if circumstances arise that are of such a nature that fulfillment of the Agreement is impossible or can no longer be required by standards of reasonableness and fairness.
 2. All possible obligations of yours to Kim Buining become immediately due after termination.
 3. Suspension and/or termination do not affect the payment obligation for work already performed. I also have the option of claiming compensation from you for damage, costs, lost income and interest caused by your breach of contract and the termination of the Agreement.


Article 15 | Force majeure

 1. Force majeure on my side suspends my (further) obligations under the Agreement as long as the force majeure continues.
 2. Force majeure is understood to mean, apart from what is understood by law and jurisprudence, any circumstance independent of the will of Kim Buining that impedes fulfillment of the Agreement temporarily or permanently and which, neither by law nor by standards of reasonableness and fairness, cannot reasonably be my responsibility. This includes illness, death and/or incapacity to work of the person who implements the Agreement and third parties involved in the commission.
 3. As soon as a force majeure situation occurs at Kim Buining, she will immediately report this to the Client, unless that cannot be reasonably expected in view of the circumstances.
 4. If, on the commencement of the force majeure situation, I have already partially met my obligations, I am entitled to invoice the part that has already been carried out separately.
 5. If the force majeure continues for more than three months, the Parties have the right to immediately terminate the Agreement in writing, without any legal intervention or any compensation.

Article 16 | Final Act

 1. These terms and conditions remain in force if Kim Buining changes name, legal form or owner.
 2. There is a dispute as referred to in the previous paragraph as soon as this is stated by one of the Parties.
 3. These terms and conditions will take effect on 1 September 2017.

So far, the general terms and conditions. Do you agree with these points? Then let’s get to work!